Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

"..γενική εἶναι η ἐξαχρείωσις ἀρχόντων καί ἀρχομένων.."

Απόσπασμα από την σελίδα 11 του βιβλίου
“Η Σκύρος κατά την Επανάσταση του 1821”
(ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ) ΜΕΛΕΤΗ 1944
του Δ. Ρ. ΘΕΟΧΑΡΗ από τη ΣΚΥΡΙΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ εκδοση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΚΥΡΙΑΝΩΝ

Σελ. 11  1818 Μάιος  "..ἀπανγχονίζονται είς Κωνσταντινούπολιν.."

« Ἠ κατάστασις ἐπιδεινούται διαρκώς ἐντός της Σκύρου, γενική εἶναι η ἐξαχρείωσις ἀρχόντων καί ἀρχομένων καί είς την ἀνωμαλίαν αύτήν εύρέθησαν πολλοί νά καταπατήσουν τήν ίδιοκτησίαν άλλων.
Δύο προεστοί, κατηγορηθέντες (δι’ ἀναφοράς) διά καταχρήσεις, ἀδίκους ἀποφάσεις και αύθαιρεσίας, ἀπανγχονίζονται είς Κωνσταντινούπολιν (7) τον Μάιν του 1818.»

«Καχυποψία καί τρόμος και έλλειψις ἀσφάλειας ἐπικρατούν. Η κοινότης ματαίως δανείζεται από τοκογλύφους της Κων/λεως δια την πληρωμήν των φόρων. Το προς τους Τούρκους χρέος ὐπρερβαίνει τας 300.000 γροσίων, πάσα δε ἐπιβολή υπό των δημογερόντων νέων φόρων δια την είσπραξιν των καθυστερούμενων, ἐξεγείρει τον διηρημένον λαόν, πεινώντα και βαρύτατα ἐπιβαρυνόμενον του οποίου ἐν τέλει η ὀργή κορυφούται και ἐκσπά εις ἐπαναστατικήν ἐνέργειαν.
Είς τήν άμεσον δηλ. πρός τόν Καπετάν πασά καί τόν Διερμηνέα τού στόλου καταγγελίαν τών προεστών, οί ὀποίοι φέρονται ώς αίτιοι τής κακοδαιμονίας τής νήσου!»
« Ή συγκινητική αὐτή ἀναφορά ἐγράφη τον Ἰανουάριον του (8). Ἀλλ’ ήδη, πρίν οί Τούρκοι προφτάσουν να ἐπέμβουν, μεσολαβεί γεγονός, το ὀποίον ήλλαξεν άρδην τήν θέσιν όχι μόνον τής Σκύρου, ἀλλά σύμπαντος του Ἐλληνισμού, Ή Ἐπανάστασις.»

Σελ. 20  1823 Ιούνιος η "Κουμπαριά"  Λιακοπουλος-Μαυρίκος

Τον Ιούνιον επεσκέφθησαν την Σκύρον – ασφαλώς όχι χάριν παραθερισμού – Μακεδόνες υπό τον Μήτρον Λιακόπουλον, .. εκ των παραμενόντων συνήθως εις την Σκιάθον.
Ο Λιακόπουλος μετέφερεν εις Σκυρον την σύζηγόν του και συνεδέθη με “κουμπαριά” μετά τινος ποιμενικής της νήσου οικογενειας.
Η παράδοσις αναφέρει ότι
η προστασία του οπλαρχηγού αυτου
συνετέλεσεν ώστε το ποίμνιον του κουμπάρου του  (Ιωάννου Μαυρίκου) να περισωθή από την γενικήν εξολόθρευσιν, ην υπέστησαν τα ποίμνια  (σ.σ. εννοείται των άλλων ποιμένων) της νήσου από τους “Λιάπηδες”

Επίλογος 
Με το σκεπτικό ότι μια και μόνο καταγγελία , και δη όταν προέρχεται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, είναι επαναστατική ενέργεια κατά "..τών προεστών, οί ὀποίοι φέρονται ώς αίτιοι τής κακοδαιμονίας τής νήσου!»",  να σκεφτεί τότε κανείς πόσες επαναστατικές ενέργειες έχει καταπνίξει η ελληνική δικαιοσύνη και οι αιρετοί άρχοντες του Ν.Π.Δ.Δ. της Σκύρου!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου