Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2008

Η Δημοτική Χορτονομή του Δήμου Σκύρου ως λεία αρπαχτικών

Με ΡΟΖ χρώμα τα αποτυπωμένος συρρικνωμένα όρια των επιμέρους τμημάτων, Στόμα Μαλά και Πέτρα, για περιθώρια Ντεκτάδικων ορέξεων, και μη υποχρεώσεως ανάληψης ευθύνης προάσπισης των από τον Δήμο.

Παρά την ψευδή δια του εγγράφου 1868/12-4-06 υπόσχεση στο ΣΕΕΔΔ περί εκταμίευσης χρημάτων εκ του έργου "Βελτίωση βοσκοτόπων"μέσω του μέτρου 1.7 του Γ ΚΠΣ από όπου θα προέκυπταν σαφή και αποτυπομένα πλέον τα όρια των δημοτικών τουλάχιστον χορτονομών.

Τα επιμέρους όμως συρρικνωμένα όρια των τμημάτων Πέτρα-Στόμα Μαλά είναι αποτυπωμένα ήδη τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2005 από τον μελετητή διαχείρισης και προστασίας περιβάλοντος ΥΛΗ.

Τα επιμέρους δε όρια του τμήματος της δημοτικής χορτονομής Νότες-Φέρε Κάμπος, παρότι ήταν στη διάθεση του Δήμου πριν από την 30-9-2005, επιμελώς και τότε δεν τα επικαλέσθηκαν λόγω στρουθοκαμηλισμού, για την υπεκφυγή της ανάληψης ευθύνης και υποχρέωσης του δήμου να υπερασπιστή την δημοτική περιουσία, ως δε υποτελής των διαπλεκόμενων στη διαφθορά έλαβαν δε την ομόφωνη απόφαση 153/05 έχοντας σαφέστατη γνώση του σημείου διαχωρισμού των ορίων μεταξύ της δημοτικής χορτονομής και της καταπατημένης έκτασης της, βάση του τοπογραφικού μου και μόνον στο εμφαινόμενο τμήμα αυτού, δεξιά και αριστερά του τοπογραφικού μου όμως, ασαφή τα όρια δια τους συμβούλους και απροσδιόριστα.

Ο δήμος όμως αποκρύβει και από της δημόσιες υπηρεσίες, και από τον δικηγόρο του, και από την δικαιοσύνη την ύπαρξη των στοιχείων των εγγράφων που τεκμηριώνουν και κατοχυρώνουν τα όρια της δημόσιας περιουσίας που παραχωρήθηκε στο δήμο.

Ακόμα και αυτά που με θυσίες οι δημότες της Σκύρου έχουν επιβεβαιώσει δια δικαστικών αποφάσεων σε δίκες στη Χαλκίδα, και είναι κατατεθειμένα και καταχωρημένα στα αρχεία του δήμου Σκύρου, όπως ενδεικτικά ορισμένα είναι σημειωμένα στο τμήμα του Νότες-Φέρε Κάμπος.


Οσα με κόπους και με θυσίες επιφανών ανδρών της Σκύρου

Τα πλήρη περιγραφικά όρια της δημοτικής χορτονομής στο βόρειο της Σκύρου και η επιμέρους σε μικρότερα τμήματα εσωτερικός διαμελισμός αυτής (σ.σ. 2 έως 5% + - απόκλιση).

(σ.σ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ
«ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΣΚΥΡΟΥ 1929-1933»
Όπου σελ. 36 « Ὄλοι νθυμούνται τι ες τήν κοινότητα διά το νόμου 4108 το 1929 παραχώρησις τν χορτονομών τς ποτέ μονής Ἅγίου Δημητρίου ν Σκύρω κ μέρους το Δημοσίου, καί νάγκη τς προκηρύξεως τν δημοπρασιών τς κμισθώσεως των μέ τά παλαιά γνωσμένα ριά των, κ νομικής δεσμεύσεως καί θικού καθήκοντος,….»
Όπου σελ. 37 «....Ἂμα τ ες ταύτην παραχωρήσει τν μεγάλων ατών βοσκοτόπων, γεγονός τό ποον μέ θερμόν νθουσιασμόν πανηγυρίσαμεν λοι μας, σπεύσαμεν νά τάς κατανείμωμεν εἰς μικρά τμήματα, κριβώς διά νά ποφύγωμεν τήν ες βάρος τν μικρών κτηνοτρόφων μας κμετάλλευσιν …»
«Ἐν τας διακηρύξεσιν θέσαμεν τά γνωσμένα, γνωστά παλαιόθεν ρια τν χορτονομών του δημοσίου, κείνα κριβώς τά ποῖα προέκυπταν χι μόνον από τόν κώδικα καί παλαιοτέρας καί νεωτέρας διακυρύξεις καί μισθωτήρια, λλά καί πό τά μισθωτικά συμβόλαια διοκτητών χορτονομών γειτνιαζουσών πρός τάς το Δημοσίου καί σήμερον τς Κοινότητος. Καί πράξαμεν τούτο μετά προηγουμένην μπεριστατωμένην ρευναν το ζητήματος...,)


(ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ

''ΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΕΝ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΣΚΥΡΟΥ'' ΜΙΑΣ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ 1934-1940. Εν ΑΘΗΝΑΣ 1941

Όπου

Το ενδιαφέρον της Κοινότητος Σκύρου δια την προστασίαν των περιουσιακών συμφερόντων αυτής, καθ' όλην την διαρρεύσασαν επταετή κοινοτικήν περίοδον (σ.σ 1936-1941), υπήρξεν αδιάπτωτων, και οσάκις επεχειρήθη παρ' οιουδήποτε προσβολή των κεκτημένων δικαιωμάτων της ή απλώς εξεδηλώθη διάθεσις αρπαγής ή βλάβης της περιούσιας της, η ενέργεια της εξωδίκως και εν ανάγκη δια προσφυγής εις την δικαιοσύνην, προς υπεράσπισιν των δικαίων της υπήρξε πάντοτε κεραυνοβόλος.)


Τι σχέση έχει το ήθος και η παιδεία του σημερινού δημάρχου με τους προκατόχους του, ΣΟΦΟΚΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ και ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ, πέρα από την φιλοσοφία του " πατέρα δώς μου τα λεφτά σου να δεις πως το διασκεδάζουν"Get news, entertainment and everything you care about at Live.com. Check it out!