Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2008

Οσα με κόπους και με θυσίες επιφανών ανδρών της Σκύρου

Τα πλήρη περιγραφικά όρια της δημοτικής χορτονομής στο βόρειο της Σκύρου και η επιμέρους σε μικρότερα τμήματα εσωτερικός διαμελισμός αυτής (σ.σ. 2 έως 5% + - απόκλιση).

(σ.σ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ
«ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΣΚΥΡΟΥ 1929-1933»
Όπου σελ. 36 « Ὄλοι νθυμούνται τι ες τήν κοινότητα διά το νόμου 4108 το 1929 παραχώρησις τν χορτονομών τς ποτέ μονής Ἅγίου Δημητρίου ν Σκύρω κ μέρους το Δημοσίου, καί νάγκη τς προκηρύξεως τν δημοπρασιών τς κμισθώσεως των μέ τά παλαιά γνωσμένα ριά των, κ νομικής δεσμεύσεως καί θικού καθήκοντος,….»
Όπου σελ. 37 «....Ἂμα τ ες ταύτην παραχωρήσει τν μεγάλων ατών βοσκοτόπων, γεγονός τό ποον μέ θερμόν νθουσιασμόν πανηγυρίσαμεν λοι μας, σπεύσαμεν νά τάς κατανείμωμεν εἰς μικρά τμήματα, κριβώς διά νά ποφύγωμεν τήν ες βάρος τν μικρών κτηνοτρόφων μας κμετάλλευσιν …»
«Ἐν τας διακηρύξεσιν θέσαμεν τά γνωσμένα, γνωστά παλαιόθεν ρια τν χορτονομών του δημοσίου, κείνα κριβώς τά ποῖα προέκυπταν χι μόνον από τόν κώδικα καί παλαιοτέρας καί νεωτέρας διακυρύξεις καί μισθωτήρια, λλά καί πό τά μισθωτικά συμβόλαια διοκτητών χορτονομών γειτνιαζουσών πρός τάς το Δημοσίου καί σήμερον τς Κοινότητος. Καί πράξαμεν τούτο μετά προηγουμένην μπεριστατωμένην ρευναν το ζητήματος...,)


(ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ

''ΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΕΝ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΣΚΥΡΟΥ'' ΜΙΑΣ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ 1934-1940. Εν ΑΘΗΝΑΣ 1941

Όπου

Το ενδιαφέρον της Κοινότητος Σκύρου δια την προστασίαν των περιουσιακών συμφερόντων αυτής, καθ' όλην την διαρρεύσασαν επταετή κοινοτικήν περίοδον (σ.σ 1936-1941), υπήρξεν αδιάπτωτων, και οσάκις επεχειρήθη παρ' οιουδήποτε προσβολή των κεκτημένων δικαιωμάτων της ή απλώς εξεδηλώθη διάθεσις αρπαγής ή βλάβης της περιούσιας της, η ενέργεια της εξωδίκως και εν ανάγκη δια προσφυγής εις την δικαιοσύνην, προς υπεράσπισιν των δικαίων της υπήρξε πάντοτε κεραυνοβόλος.)


Τι σχέση έχει το ήθος και η παιδεία του σημερινού δημάρχου με τους προκατόχους του, ΣΟΦΟΚΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ και ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ, πέρα από την φιλοσοφία του " πατέρα δώς μου τα λεφτά σου να δεις πως το διασκεδάζουν"Get news, entertainment and everything you care about at Live.com. Check it out!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου