Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ KΩΔΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Αντισυνταγματικό άρθρο για το δικαστικό σώμα, χρησιμοποιούν σε διάφορες χώρες της ΕΕ, στα δικαστήρια.
- Πλην Σουηδίας -
Okonstitutionellt artikel i civil processrätt för rättsväsendet, används i olika EU-länder, i domstolarna.
- Förutom Sverige -
Unconstitutional article in the civil procedural law for the judiciary, uses in various EU countries, in courts
- Except Sweden -

Κατάθεσης αίτησης στην Ε.Ε. για κατοχύρωση Σουηδικού άρθρου πολιτικής δικονομίας για το δικαστικό σώμα, να ισχύει σε όλη την Ε.Ε., και κάτι ακόμα ..
Ansökanframställan till EU för att säkerställa att den Svenska artikel i civil processrätt för rättsväsendet,
ska gälla i alla E.E.-länder, och lite till …
Application Submission to the EU to ensure that the Swedish article of civil procedural law for the judiciary, to apply in all EE countries, and something else ..-

ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΚΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗΣ ....
α) Η Συνταγματική " ισότητα ενώπιον του Νόμου” που άρρηκτα ισχύει για τον πολίτη στη
Σουηδία, σύμφωνα το Δικονομικό Κώδικα 11ο κεφάλαιο § 1. όπου "Ο καθένας μπορεί να είναι
διάδικος σε δίκη", και σύμφωνα με το Δικονομικό Κώδικα 12.e κεφάλαιο § 1. επιτρέπεται η
εκπροσώπηση διάδικου, και "μπορεί να ασκηθεί μέσω πληρεξουσίου" οφείλει να ενσωματωθεί
στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ σε όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες.

FÖR DETTA ÄNDAMÅL OCH ANSÖKAN
a) Grundlagens "Lika inför Lagen" kontinuiteten till den enskilda medborgaren som gäller i
Sverige, enligt rättsbalkens 11.e kapitel § 1. ”Envar kan vara part i rättegång”, och enligt
rättsbalkens 12.e kapitel § 1. tillåtes att parts talan, ”må föras genom ombud” ber antas i Europa
Unionens Fördrag, till gällande RÄTTS PRAXIS i alla Europeiska länder.

FOR THIS PURPOSE AND APPLICATION 
a) Basic Law "equal before the law" continuity to the individual citizen that apply in Sweden,
according rättsbalkens 11th chapter § 1. "Everyone can be a party in the trial", and
according rättsbalkens 12.e chapter § 1. allowed to party proceedings, "may be brought by proxy"

asks adopted in the European Union Treaty, the CURRENT CASELAW in all European countries

                                                                                 Κωνσταντίνος Ν&Κ Αθανασιάδης
                                                                                     Στοκχόλμη/Σουηδία
                                                                                                                    2015.07.04